Θέματα διαγωνισμάτων - Μεντής Φροντιστήριο

Τα παρακάτω διαγωνίσματα συνίστανται για εξάσκηση όλων των μαθητών Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Μονοδιάστατοι πίνακες, χωρίς ταξινόμηση (Ιανουάριος & εντεύθεν)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Επίκουρος Επιστολή στον Μενοικέα & Αισχίνης κατά Τιμάρχου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2

Αριστοτέλης Πολιτικά, Νικομάχεια & Ανδοκίνης περί των Μυστηρίων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1

Οι πραγματικοί αριθμοί (Δεκέμβριος & εντεύθεν)